Όλες οι συλλογές
Ταυτοποίηση
Βεβαιώσεις/Υπεύθυνες Δηλώσεις
Υπεύθυνη δήλωση περί μεταβολής (ή μη) υποβληθέντων στοιχείων
Υπεύθυνη δήλωση περί μεταβολής (ή μη) υποβληθέντων στοιχείων

Ταυτοποίηση

Ενημερώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Παρακαλούμε κατεβάστε μία από τις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μεταβολής ή μη των στοιχείων που έχετε υποβάλει στη VIVA PAYMENTS και μόλις τη συμπληρώσετε και την επικυρώσετε, αναρτήστε την στο προφίλ σας, σε περίπτωση που αυτή σας ζητηθεί.

Να γνωρίζετε ότι μπορείτε να την επικυρώσετε είτε ηλεκτρονικά στο Gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ.

Μεταβολή στοιχείων

Μη Μεταβολή στοιχείων


ENGLISH VERSION

Solemn Statement regarding modification or no-modification of the submitted information

Please download one of the two solemn statements, regarding modification or no-modification of the information submitted to VIVA PAYMENTS, and upload to your profile, if requested:

Be aware that you can validate it either online at Gov.gr or through a KEP.

Statement of Modification

Statement of No-modification


Απαντήθηκε η ερώτησή σας;