Τι είναι η FATCA;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι είναι η FATCA;

Ένας νόμος που θεσπίστηκε στις ΗΠΑ για την καταπολέμηση αδήλωτων και μη φορολογηθέντων εισοδημάτων προσώπων που υπέχουν φορολογική υποχρέωση στις ΗΠΑ κα που τηρούν λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός των ΗΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη FATCA παρακαλούμε δείτε και εδώ: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Πληροφορίες για τους πελάτες - viva.com.

Τι είναι το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ - CRS);

Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (Common Reporting Standard) είναι ένα πολυμερές σύστημα αναφοράς βάσει του οποίου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια φορολογική του κράτους όπου εδρεύουν πληροφορίες σχετικά με κατόχους λογαριασμών οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλης χώρας η οποία εφαρμόζει το ΚΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ΚΠΑ παρακαλούμε δείτε εδώ: Κοινό Πρότυπο Αναφοράς – Common Reporting Standard (ΚΠΑ – CRS) - viva.com.

FATCA/CRS

  • Για φυσικά πρόσωπα που έχουν φορολογική κατοικία διαφορετική από αυτή του λογαριασμού: Individual Certificate Form

  • Για οντότητες που έχουν φορολογική υποχρέωση επιπλέον της χώρας του λογαριασμού: Entity Tax Residency Self-Certification Form

  • Για ελέγχοντα πρόσωπα που έχουν φορολογική κατοικία διαφορετική από τη χώρα του λογαριασμού: Controlling Person Tax Residency Self-Certification Form

  • Για φυσικά πρόσωπα, που δεν υπόκεινται σε φόρο στις ΗΠΑ: W8-BEN

  • Για νομικά πρόσωπα, που δεν υπόκεινται σε φόρο στις ΗΠΑ: W8-BEN-E

  • Για πελάτες (είτε φυσικά πρόσωπα είτε/και νομικές οντότητες) που είναι υπόχρεοι φόρου στις ΗΠΑ: W9
Απαντήθηκε η ερώτησή σας;