Αναβάθμιση τερματικών Android (Ethernet/A80, 4G/ A910/ A920)