Ποια διαδικασία ακολουθείται όταν προκύψει αμφισβήτηση συναλλαγής;