Τι στοιχεία χρειάζεται να συμπληρώσω στο έντυπο Ε3 για να δηλώσω το/ τα τερματικό/ -ά, μου;